‘Husik o nia apaa no amaa sai kontenti, no husik nia nebee hamoris o sai haksolok.’ Proverbios 23: 25

La iha knaar ida iha mundu ne’e ne’ebé inan sira presiza atu kumpre sira-nia knaar loroloron nian. Para no hanoin kona-ba serbisu ne’e inklui saida. Nia tenke sai doutóra psikolojista, teolojia, edukador, enfermeira, te’in, xofér taksi, Bombeiru, no dala ruma mos polísia ida. Hanoin to’ok kona-ba ida ne’e, ita selu hira ba sira nia kapasidade ne’e. no karik ita bele, No oinsá mak ita hatene katak ita bele fiar ba sira?

Favór ida, ba vizita doutór hamutuk ho inan sira ne’e. hafoin ita tur oras ida liu ho bebé ne’ebe tanis la para no moras hela iha nia inan nia hiti. Doutór haree didi’ak labarik ne’ebé moras ne’e no tuirmai dehan ba inan ne’e: keta nonook de’it ba loron haat ka lima. Keta husik nia koi nia isin ne’e. Tau Matan didi’ak ba ninia ai-moruk, no haree ninia atividade sentina nian.

Ha’u sente hanesan ne’e duni! Sujestaun seluk tan doutor?

Ida de’it. Moras ne’e kontajiozu, nune’e hadook labarik sira seluk husi moras ne’e.

Buat ne’ebe incrível (menajubkan) inan barak mak sei halo serbisu ne’e ho diak, no sira sei halo serbisu ne’e ho domin no matenek. Ne’e tanba Maromak halo sira di’ak kona-ba buat ne’ebé sira halo. No Maromak fo haksolok iha inan sira ne’e hodi fo haksolok oan sira. Sira halo nune’e duni atu proteje sira-nia oan ne’ebé tau fiar ba sira. Tan ne’e mak sira merese duni atu hetan bénsaun no gava husi ita—iha Loron Inan, no mós iha loron sira seluk iha tinan ne’e. Nune’e liafuan ba loron ne’e mak: ‘Husik imi-nia inan haksolok’.

Aihan Espiritual: Salmo 34, apóstolu 12: 1 – 17.