Iha ligasaun ba malu ho diak

Terca, 02 Junhu 2020 “ Hanoin Sai Ida deit , Hanoin no Objetivu ida deit” (1 Korintus 1:10)   Ligasaun ema ida ba ida presica halo tuir liu fali komitmentu ida nune presica iha servico hamutuk hodi hametin relasionamento ba diak liu. Nune ita bele fo hatene ba ita nia...

Ransu ba malu ho diak

Tersa, 01 Junhu 2020 Hanoin sai ida deit, Hanoin no objetivu sai ida deit. (1 korintus 1.10) Se ita seriu hakarak hadia no restaura ita nia relasionamento nebe ke aat ona, no antes ita atu koalia ho ema seluk para atu hadia ita nia relasionamentu ita tengke koalia...

AC kontribui ba hadaet coronavírus

Investigador sira estuda kazu ida nebee akontese iha sidadi Guangzhou, iha restauranti ida, iha nebee ema ida nebee infetadu ona ho coronavírus maibee asintomátiku (katak la hatudu sintoma), hadaet vírus ba ema nain 9 tan. Hosi ema nain 90 nebee iha restautante laran,...