ESSA XAVIER

Essa Xavier maka sai hanesan ovintes ida nebe ke sempre ativu hodi share programa Voz Crista iha tempu kalan. Loron loron nia la falta hodi share foto ou brosur programa iha nia status whattsap. Essa Xavier nudar jovem nebe ativu tebes iha Igreja Evangelica Visao...

IMPORTANSIA HUSI CRUZ 2

“Maibe ami nafatin haklaken kona Kristu Jesus ne’ebe prega iha kruz” 1 Korintu 1:23 Paulo hakerek katak: ‘ba ema Judeu, sira husu kona-ba simbólu, no ema Gregu buka kona-ba sabedoria; maibe ami haklaken nafatin kona-ba Kristu Jesus ne’ebe prega iha kruz, ba ema Judeu,...

IMPORTANSIA HUSI CRUZ 2

“Maibe ami nafatin haklaken kona Kristu Jesus ne’ebe prega iha kruz” 1 Korintu 1:23 São Paulo hakerek katak: ‘ba ema Judeu, sira husu kona-ba simbólu, no ema Gregu buka kona-ba sabedoria; maibe ami haklaken nafatin kona-ba Kristu Jesus ne’ebe prega iha kruz, ba ema...

SITUASAUN ATUAL COVID 19 | TERCA 30 MARSU 2021

Radio Voz relata Imformasaun Covid 19 husi Centru Prevensaun no Mitigasaun Surti Covid 19 Iha loron 30 Marcu 2021. KOMUNIKADU IMPRENSA Dr Rui Maria de Araújo, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, (CIGC-SS) Iha loron 30...