USGS: Rai Nakdodoko Ho Magnitude 7.6 Iha Indonezia

BMKG relata katak rai-nakdoko ida ho magnitude 7.9 ho epicentru iha tasi-ibun parte norte oeste husi Sudeste Maluku (foto: Twitter BMKG) AFP– Rai-nakdoko maka’as ida ho magnitude 7.6 iha tasi-ibun Indonezia no Timor-Leste iha Tersa-feira dadeer (10/1),...

Oscar Lima: Guvernu Hatun Kustu Kontiner Iha Porto Tibar.

Emprezariu nasional Oscar Lima. Dili- Emprezariu nasional Oscar Lima hateten, nia orguillu ho Performa porto Tibar ho nia kualidade padraun internasional, maibe nia husu Guvernu tetu didiak volume kustu nebe aplika ba kontiner sira nebe halo estasaun iha porto Tibar....