PROGRAMA VOZ CRISTA

“HATO’O LIAN KRISTAUN LIU HUSI BIBLIA SAGRADA”

Saida maka Programa Voz Crista

Programasaun Voz Crista maka programa ida nebe sempre sai iha kalan kada loron-loron, komesa husi segunda too iha sexta feira iha oras tuku 09 kalan OTL (Oras Timor Leste).

Apresentador ba Programa Voz Crista maka Rio Ribeiro nebe nudar mos gerente Radio Voz. Rio nebe gosta teb-tebes halo programa Voz Crista. Tamba liu husi Programa Voz Crista kona ovintes barak iha sira nia fuan. Liu liu sira nebe hasoru hela problema no moras no seluk seluk tan.

Iha programasaun Voz Crista nebe foka liu ba Le’e Maromak Nia liafuan mos halo ovintes sente laran haksolok mesmu dalam barak Maromak Nia liafuan ho todan kona sira maibe sira nafatin fiel no haraik an hodi simu Maromak Nia liafuan.

Programasaun Voz Crista nia iha segementu barak. Segementu sira nee maka hanesan : Abertura no orasaun, dedika curtu ba distritu no fatin sira, Lé Maromak Nia liafuan, fahe refleksaun, dedikasaun temi ovintes nia naran, lé SMS WA FB nebe ke tama husi ovintes sira, halo orasaun taka. Iha orasaun taka sempre halo orasaun intersesaun (Doa Syafaat), orasaun ba Nasaun, Maromak Nia atan sira, Ovintes sira temi sira nia naran ho sira nia prekupasaun, orasaun taka mos.

 

DUVIDA LA MANAN BUAT IDA Maromak Nia liafuan nebe foti husi Filipi 4:6-7 nebe koalia kona ba ita ema label duvida. Tamba duvida sei la manan buat ida, duvida la aumenta ita sai riku, duvida sei la resolve ita nia problema. Duvida halo ita sei sai stress no depresi. Stress no depresi sei halo ita sai at no halo ita laran la hakmatek. So iha buat ida nebe maka halo ita bele hakmatek fali maka entrega ita nia preukupasaun ba Nai Maromak. Nune Nai Maromak sei fo mai ita laran hakmatek no nia fo hakmatak ba ita nia fuan nomos ita nia haoin (Filipi 4:7). Tan nune ita entrega duvida tomak ba Nai Maromak.

ENJOY PROGRAMA VOZ CRISTA

HALO O NIA KALAN NAKONU HO BENSAUN NO TOBA HO HAKMATEK

Prezidente Repúblika : Laiha Selebrasaun Manán, Iha Deit Selebrasaun Demokrasia

Prezidente Repúblika Demokrátika Timor Leste DR. José Ramos Horta. Dili-- Prezidente Repúblika Demokrátika Timor Leste DR. José Ramos Horta iha nia diskursu ba selebrasaun restaurasaun independensia RDTL ba tinan 21 iha Palácio Prezidensial Sábadu 20/5/2023 hateten, ...

Trump Hetan Akuzasaun: Primeiru Eis Prezidente Estadus Unidus akuzadu ba Kazu Kriminal

Juri boot iha Manhattan deside atu akuza eis-Prezidente EUA Donald Trump, Kinta-feira (30/3). Konselho de júri iha Nova Iorque hili ona atu akuza eis-Prezidente EUA Donald Trump tanba fó subornu hodi taka fitun pornografia ida nia ibun, média EUA relata iha...

Prezidente Repúblika Posse Henrique da Costa no Pedro Belo Nudar komandante Jeral no II Komandante Jeral PNTL Foun

Prezidente Repúblika Demokrátika Timor Leste DR. José Ramos Horta iha serimonia tomada de posse komandante Jeral PNTL no celebrasaun aniversáriu PNTL ba dala 23 iha edifísiu komando unidade polícia UEP. Dili-- Prezidente Repúblika Demokrátika Timor Leste DR. José...

Ministru Finansas : Ezekusaun OJE 2023 Millioins $.114 Dolares Americano.

Ministru Finanças Rui Gomes. (foto: André Gusmão). Dili-- Ministru Finansas Rui Gomes hateten, Portal Transparensia funsiona normal hikas ona desde semana kotuk,  no bele fo ona asesu nakloke ba públiku atu asesu informasaun progresu ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu...

Ministru Finansas : Timor Leste Presiza Dezenvolve Ekonomia Hodi Sai Husi LDC

Ministru Finanças Rui Gomes. ( foto: André Gusmão). Dili-- Ministru Finanças Rui Gomes hateten, desizaun husi simeira altu nivel internasional iha Doha-Qatar foin lalais ne’e difini Timor Leste presiza dezenvolvmentu no diversifika nia ekonomia hodi sai husi lista...

Prezidente Ramos Horta : Timor Leste Seidauk Sai Husi Lista País Menus Dezenvolvimentu

Prezidente Repúblika Demokrátika Timor Leste DR. José Ramos Horta. Dili-- Prezidente Repúblika Demokrátika Timor Leste DR. José Ramos Horta Deklara, Timor Leste seidauk sai husu lista paíz menus dezenvolvimentu tanba ekonómikamente sei fraku no Estadu sei frajíl,...

UDAN BO’OT MAKA’AS KAUZA INUNDASAUN IHA SIDADE BRAZIL SUL

Area sira ne'ebé afetadu husi inundasaun hafoin udan boot baku Canelinha, iha Estadu Santa Catarina, Brazil, 1 Dezembru 2022. (REUTERS/Anderson Coelho). Sidade Canelinha iha Brazil Sul hamosu inundasaun ne'ebé hamout uma no estrada sira iha Kinta-feira. Ro sira ne’ebe...

Vice Ministra Signi Verdial : Reklamantes Subsídiu $.200 Hein Ho Pasiensia Hodi Simu Pagamentu

Vice Ministra Solidaridade Sosial no Inkluzaun Signi Verdial. (Foto: André Gusmão) Dili-- Vice Ministra Solidaridade Sosial no Inkluzaun Signi Verdial hateten, MSSI seidauk disidi data fiksu atu halo pagamentu ba umakain reklamante subsídiu $.200 fim do ano. “Seidauk...

Prezidente Repúblika Dekreta Eleisaun Parlamentar Monu Iha Loron 21 Fulan Maiu 2023.

Prezidente Repúblika, José Ramos Horta. Dili--Tuir alínea C artigu 86 Konstituisaun Repúblika númeru 1 husi artigu 17 Lei eleitoral Parlamentu Nacional, aprovadu liu husi Lei nú.6/2006, loron 28 fulan Dezembru, Republíkada husi Lei nú. 5/2007 loron 28 fulan marsu, Lei...

Primeiru Ministru Hateten, Husi Povu Maka Sukat Rezultadu Oitavu Guvernu Nia Ukun

Dili-- Primeiru ministru RDTL  Jeneral Taur Matan Ruak iha konferensia imprensa iha salaun vip Aerportu Internacional Prezidente Nicolau Lobato Sesta semana kotuk hateten, Oitavu Guvernu labele gava an kona ba saida maka halo durante mandatu. Oitavu Guvernu durante...

RELASAUN HO JESUS – SEGREDU MANAN NIAN

‘Hau hakarak konhese Nia no hatene kbiit nebee halo Nia moris fali. Hau hakarak hola parte iha Ninia terus no sai hanesan Nia iha Ninia mate.’ Filipe 3: 10 Paul hatete: ‘Hau hakarak konhese Nia no hatene kbiit nebee halo Nia moris fali. Hau hakarak hola parte iha...

REKOÑESE ITA-NIA KAUZA

'Keta hirus, ida ne'e lori perigu ba ita.' Salmo 37: 8 Sasán kro'at ida bele proteje ka estraga; sasán hotu depende ba se mak uza. Hirus mos hanesan; tan ne'e mak matenek atu hatene saida mak halo ita sai hirus. Iha tempu hirak-ne'e, iha buat balun ne'ebé komún liu:...

KOMESA KO’ALIA BUAT NE’EBÉ MAROMAK HATETE

‘Nanaal iha podér hodi halo mate ka moris, no sira nebee hadomi nanaal sei haan ai fuan hosi nia.’ Proverbios 18: 21 Keta ko'alia sem hanoin. No keta ko'alia kontra Maromak nia liafuan. Ne'e laos prinsipiu fasil atu halao, maibé ida ne’e problema mate no moris nian....

PARA HODI FO SALA EMA SELUK NO RESPONSABILIDADE BA

'Mane nee hataan, “Feto ida nebee O foo mai hau, nia mak foo ai fuan nee mai hau, no hau haan.’ Jenesis 3: 12 Istória kona-ba Adaã no Eva nia sala hanorin ita lisaun importante rua kona-ba Maromak: (1) Nia la simu ita-nia razaun. (2) Nia sei la husik ita fó-sala ba...

BARABÁS – NO Ó

‘No sira hotu hakilar hamutuk, “Halakon Mane nee, no husik Barabás ba ami.’ Luke 23: 18 Bíblia hatete: ‘No sira hotu hakilar hamutuk, “Halakon Mane nee, no husik Barabás ba ami.” Barabás mak ema ida nebee tama komarka tanba nia hahuu revolusaun ida iha sidade no nia...
OFERTA HUSI OVINTES

Mana Vitoria Bebonuk sempre oferese ninia oferta domin ba Radio Voz. Iha nia deklarasaun ou sasin katak depois de nia oferese oferta ba Radio nune ninia negosio komesa sulin. Bainhira nia fo halo nia haksolok aumenta liu tan.

OVINTES FIEL VOZ CRISTA

ESSA XAVIER

Essa Xavier maka sai hanesan ovintes ida nebe ke sempre ativu hodi share programa Voz Crista iha tempu kalan. Loron loron nia la falta hodi share foto ou brosur programa iha nia status whattsap. Essa Xavier nudar jovem nebe ativu tebes iha Igreja Evangelica Visao Crista Timor Leste, iha atividade saida deit nia sempre involve an iha atividade jovem. Menina nebe hamnasa furak no gosta ransu ema barak ninia hamnasa nee sempre atrai ema no matenek subar nia sentimentu triste no sempre hatudu nia sentimentu haksolok ba ema hotu.

Essa Xavier nebe maka moris iha loron 29 Abril 1999 iha Munisipio Viqueque parte leste husi Timor Leste. Agora nia halo estudu Emfermaria iha ICS Dili, tamba nia hakarak sai parteira nebe diak hodi servi ba povu Timor Leste no servi ba inan feton sira nebe partus ou tur ahi.

Tamba tuir nia dehan katak servicu nebe nunka feriadu no sempre ejiste iha mundu nee maka sai parteira no sempre iha servicu ba sira. Tamba loron loron sempre ema partus.

IEVCTL SERMON Keta haluha rona no asiste pregasaun husi Radio Voz iha tuku 1 kalan oras timor Leste. Ami deside pregasaun husi IEVCTL kada loron dominggu sei toka iha loron tuku 1 kalan. Maluk sira nebe maka hakarak bele asiste
UJA TEMPU NEE HO MATENEK Tempu agora maka tempu nebe susar los, buat hotu iha ona kontrola husi ukun nain sira, neneik neneik ita laiha ona liberdade hodi halao moris ida nee. Tan nunee ita komesa kompriende katak tempu agora komesa susar. Nudar ema kristaun komesa analisa ona situasaun ida nee. Maibe laos deit analisa maibe ita tenke uja tempu ida nee ho didiak tamba loron ikus nee sai at dadaun. Saida maka ita tenke halo? Buat nebe ita halo maka servi Maromak ho teb-tebes, fo ita nia tempu ba Maromak ho seriu, haklaken evangelho ba ema hotu, no labele moris iha sala nia laran. Tempu ikus ema barak komesa monu ba sala, no sala maka sei dumina iha mundu ida nee.
APRESENTADOR RADIO VOZ

MELINOZA FRAGA

Apresentadora nebe bolu ho naran Melly. Nia asumi responsabilidade nudar apresentadora Radio Voz 89.5 FM desde nia sei idade minor. Hahu servico ho koinesementu ba area media nudar apresentador nebe ke sedauk iha esperiensia, maibe ho laran berani no simu desafiu hodi aprende husi zero too hatene.

Liu tinan barak nia laran, ikus mai nia simu responsabilidade nudar staff servisu operasaun website Radio Voz, mesmu sedauk hatene tamba foin hahu maibe nakonu ho kuriozu hodi aprende. Hamutuk ho Rio nudar nia meneger nebe mos foin aprende kona ba website. Melly nia responsabilidade loron-loron maka buka noticia internasional hodi tradus ba lian tetum no publika ba publiku. Aleinde nee mos nia mos hatama no responsibilidade loron-loron publika The Word For Today / Liafuan ba Loron Ohin no buat seluk tan.

Melly nebe moris iha Laga Baucau iha loron 01 Maio 1997 no agora sei halao estudu iha UNTL fakuldade Hubungan Internasional. No halao hela relasionamento ho mane husi Same naran Ersilu Martins.

O F E R T A

OFERESE OSAN BA RADIO

MELLY BEDUKU

Melly Beduku ho naran kompletu  Amelia Brigida Sarmento ho nomeru membru Ovintes Radio Voz  000004 maka sai ovintes nebe sempre ativa iha programa hotu nebe Radio Voz fo sai. Nomos ativa los iha encontro ovintes tantu iha aula Radio Voz nomos iha fatin seluk-seluk. Buat barak nebe nia simu liu husi Radio Voz maka hanesan Maromak Liafuan nebe fo koragem no aumenta nia forsa iha tempu nia hasoru susar nomos sempre husu pedido orasaun ba apresentador sira.

Tamba nia sempre simu bensaun espiritual husi Radio Voz tan nune nia mos sempre hasai husi nia bolsu hodi oferese oferta balun ba Radio Voz, laos atu selu Radio nia pelayanan ba nia maibe nia hatudu fuan no laran domin ba Radio Voz tamba nia hatene Radio presica hetan tulun husi ovintes. Nia kaer metin liafuan ida nebe Jesus dehan ba Nia eskolante sira maka iha Mateus 10:8b “Imi simu ho gratis imi tenke fo ho gratis”  Melly Beduku nia simu bensaun espiritual ho gratuitu tan nune nia hakarak oferese nia oferta ou osan ho gratuitu hodi ajuda Maromak Nia obra iha Radio Voz.

Nia dehan bainhira nia oferese oferta sira nee Nai Maromak abensoa nia makaas liu tan iha ninia negozio sira maka hanesan Keos, Obralan nomos iha area uma kos sira nebe nia iha.

 

  VINA BECORA

Vina Becora ho naran kompletu Etelvina das Dores Pinto no sai membru ovintes Radio Voz ho numeru membru 000005. Nudar ovintes nunka falta iha rona programa sira nebe fo sai iha Radio Voz tantu programa on air no gravasaun ou off air. Mesmu idade nebe avansadu maibe bainhira nia hakerek buat ruma manda mai iha Radio Voz mesmu sala alias barak maka los li-liu koalia asuntus nebe radio voz fo sai liu husi programasaun. Etelvina ema nebe ke rona diak no komprende diak no responde mai ho diak tebes.

Mesmu nia feto mesak no idade avansadu laiha ema tau matan nia maibe nia laran osan mean tebes. Dala hirak maka nia hasai nia osan hodi oferese oferta domin ba Radio Voz. Iha ninia lian menon katak “osan nebe hau iha nee kik’koan los nebe hau fo, la kompara ho buat nebe hau simu iha Radio Voz iha programasaun sira”. Mesmu oferta ho kik’koan maibe nia fiel hodi fo ba Radio Voz. Bainhira ami simu osan ida nebe Fina fo halo ami hanoin hetan feto faluk ida nebe fo nia oferta iha uma kreda. Nai Jesus gava tebes feto faluk ida neé nebe fo ho nia fuan tomak fo husi buat nebe nia iha. Hanesan hakerek iha Lucas 21:1-3 “Jesus hateke ba kaixa oferta Uma Kreda Boot nian, Nia hare ema riku balu tau osan ba kaixa laran. Nia mos hare feto faluk kiak ida mai tau osan oferta sentavos rua. Hare nunee, Jesus dehan, : Hau hatete lolos ba imi, feto faluk kiak nee fo osan folin boot liu fali sira selu-seluk”.  Ho fuan nebe nakonu ho domin mana Vina hakarak suporta Radio ho maneira ida nee.

 

 JULIA MANLEU

Senhora Julia ho naran kompletu Juliana Ximenes, ho numeru membru ovintes Radio 000010 no Ovintes hela iha Manleu-ana. Inan ida nebe iha responsabilidade ba nia oan sira no nunka falta iha Igreja. Nudar ovintes Radio Voz nebe sempre fiel rona maibe mesmu ladun partisipa liu husi kontaktu SMS, Telefone, Whattsap no media sosial seluk. Maibe senhora Julia sempre imforma mai hau katak nia ho nia oan sira sempre rona Radio Voz.

Kalan-kalan sempre partisipa programa Voz Crista no rona ho didiak. Bainhira tama sekmentu orasaun no apresentador temi nia naran ho nia oan sira nia naran halo nia haksolok tebes. Ho nune nia hatene katak orasaun nee ajuda tebes nia ho  nia kaben no oan sira. Nia foti inisiativa katak hakarak oferese nia osan oitoan hodi suporta Radio Voz.

Sempre bainhira hasoru malu iha Igreja Visao Crista nia la para hodi agradese ba apresentador sira nebe halo orasaun ba sira.